درباره زانیس

زانیس; ایده ای برای آینده شرکت های فناوری

از پس سال ها تجربه و کسب دانش و تخصص در حوزه فینتک و بازارهای مالی, اهداف و چشم اندازها و ایده های نوآورانه ای برایمان شکل گرفته بود که تصمیم گرفتیم آن ها را در قالب یک شرکت نوآورانه توسعه فناوری به کار بگیریم. خلق بسترهای نوین و کاربردی در اکوسیستم فینتک هدف ما شد برای آغاز راه ناهموار اما هیجان انگیز زانیس.در سال 1399 اولین قدم های زانیس را با چشم اندازه ساده سازی فرایندهای فینتک و بازارهای مالی قابل دسترس برای همه, برداشتیم. حامیان زانیس افرادی با پیشینه تجربه پانزده ساله در بازار سرمایه هستند و با تکیه بر دانش فنی عمیق هسته اصلی تیم در مسیر رشد پیش رفتیم . با اشتراک دانش و تجربه , تیم های خود سازمانده (Organized-Self) و خودمختار (Autonomous) در دل زانیس شکل گرفتند و با یادگیری مداوم و توسعه فردی و تیمی به سمت تشکیل یک فرهنگ کاری ممتاز حرکت کردیم

تیم زانیس

در زانیس رویاها را به ایده و ایده ها را به محصول تبدیل می کنیم. هم قدم و همدل با محصولمان رشد می کنیم و پیشرفت افراد و همسو شدن با تکنولوزی های جدید اولویتمان است. ارتباط در زانیس بر پایه اعتماد , اشتراک تجربه و آموزش شکل می گیرد. در زانیس به ایده ها و ایده پردازها بال و پر می دهیم. ما کنار هم یاد می گیریم. در سال 1399 اولین قدم های زانیس را با چشم انداز ساده سازی فرایندهای فینتک و بازارهای مالی قابل دسترس برای همه , برداشتیم.